NynorskEndra

 
Wikipedia har ein artikkel om:
Wikipedia

BokstavEndra

P (stor bokstav, liten bokstav p)

  1. sekstande bokstaven i det norske alfabetet, stor bokstav

Sjå ògEndra

NamnordEndra

P m (bunde eintal P-en, ubunde fleirtal P-ar, bunde fleirtal P-ane)

  1. bokstavteiknet P

BokmålEndra

 
Wikipedia på bokmål har ein artikkel om:
Wikipedia nb

BokstavEndra

P (stor bokstav, liten bokstav p)

  1. P (bokstav)

Sjå ògEndra

NamnordEndra

P m (bunde eintal P-en, ubunde fleirtal P-er, bunde fleirtal P-ene)

  1. P (bokstavteikn)

RumenskEndra

 
Wikipedia på rumensk har ein artikkel om:
Wikipedia ro

UttaleEndra

BokstavEndra

P (stor bokstav, liten bokstav p)

  1. nittande bokstaven i det rumenske alfabetet, stor bokstav

Sjå ògEndra

Det rumenske alfabetet: Aa     Ăă     Ââ     Bb     Cc     Dd     Ee     Ff     Gg     Hh     Ii     Îî     Jj     Kk     Ll     Mm     Nn     Oo     Pp     Qq     Rr     Ss     Șș     Tt     Țț     Uu     Vv     Ww     Xx     Yy     Zz


TsjekkiskEndra

 
Wikipedia på tsjekkisk har ein artikkel om:
Wikipedia cs

UttaleEndra

BokstavEndra

P (stor bokstav, liten bokstav p)

  1. tjuefemte bokstaven i det tsjekkiske alfabetet, stor bokstav

Sjå ògEndra

Det tsjekkiske alfabetet: Aa     Áá     Bb     Cc     Čč     Dd     Ďď     Ee     Éé     Ěě     Ff     Gg     Hh     Chch     Ii     Íí     Jj     Kk     Ll     Mm     Nn     Ňň     Oo     Óó     Pp     Qq     Rr     Řř     Ss     Šš     Tt     Ťť     Uu     Úú     Ůů     Vv     Ww     Xx     Yy     Ýý     Zz     Žž