Wiktionary:Samfunnshuset

Samfunnshuset
Ordskiftestaden for Nynorsk Wiktionary

>> Legg til eit nytt emne
>> Arkiv

Wikipedia


Vi treng ikkje ein nynorsk wiktionaryEndra

Ein eigen wiktionary på nynorsk er ein særs dårleg ide.

Fordi:

1) Nordmenn trenger å verte eksponerte for sitt eige språk og det gjer en betre ved å skriva mest mogleg nynorsk på no.wiktionary.org.

2) Norsk er eitt språk med fleire, til dels mange, skrivemåtar, nokre på nynorsk og nokre på bokmål. Dokumentasjonen av desse bør stå saman. Det er både meir lærerikt og meir informativt. Ei ordbok som ikkje inneheld heile språket er ei dårleg ordbok.

193.69.113.22 6. mai 2005 kl. 0911 (UTC)

Du som har skrive dette anonymt, tek diverre feil: Det går nok sjeldan bra å blanda målformer. (M.a. difor er Bokmålsordboka og Nynorskordboka to separate verk.) Men det går fint an å laga peikarar att og fram mellom ulike wikiordbøker!
Du er velkomen til å diskutera dette, men registrer deg helst først.
--Verdlanco 6. mai 2005 kl. 0928 (UTC)

Trudde registreringa i no. skulle overleva i nn. Der tok eg i miss. Eg har skrive nynorsk i no.wiktionary i ei tid. No fryktar at det same skal skje i wiktionary som i wikipedia: Nynorsken isolerer seg og det er eit tap for heile språket.

Men fyrst og framst treng vi ein diskusjon om kva vi skal med ein norsk wiktionary. Det eksisterer alt gode ordbøker på nett: dokpro og riksmålsordlista. Det wiktionary kan bli, som rettferdiggjer strevet, er ei sams ordliste som setter dei ulike formane opp jamsides og jamvel tek med dialektformer og ymse slags bruk, i tale og skrift, i Aftenposten og i Sivles dikt.

Bersvend

Hei, Bersvend!
No ser det ut til at denne wikiordboka kanskje vil bli nedlagt, dersom eit underprosjekt i Nynorsk wikipedia vert vellukka. Då kan "puristane" halda seg på Wikipedia, og brukarar av no.wiktionary kan forsøka å halda den blanda.
--Verdlanco 6. mai 2005 kl. 1341 (UTC)
Det er no 2007, og nn.wiktionary ser ut til å vera like daud som ein dronte. Eg føreslår at nn.wiktionary vert frosen som han er, at alle artiklar vert fletta inn i no.wiktionary og at nn.wiktionary fjernast om eit års tid. Bersvend
Ti år seinare og det er fortsatt like daudt her. Det står om nynorske ord på no.wiktionary.org so det er eit under at den nynorske wiktionarien framleis finst. Eg kan skjøne grunnen til at ein nynorsk wiktionary vart laga. Den norske wiktionarien står på bokmål. Noko som ville vore greit var om halvparten stod på på nynorsk slik som på NRK. Då ville det ikkje verka som at bokmål vert "favorisert". På Wikipedia er språkkoden til WWikipedia for bokmål og riksmål" "no", mens den for "Wikipedia på nynorsk" er "nn". Det synest eg er absurd av di bokmål og riksmål ikkje er meir norsk enn nynorsk. Faktisk er nynorsk meir norsk, noko ein ikkje kan nekte for. Difor synest eg nynorskwikipediaen skulle hatt "no" mens bokmålswikipediaen skulle hatt "bm". Eit litt meir nøytralt alternativ ville vore å bruka "nn" på nynorskwikipediaen og "bm" på bokmålswikipediaen. Eg synest heller ikkje noko om namnet riksmål. Det høyrest ut som at det er hovudmålet i Noreg, og det er det ikkje. EilivUH (diskusjon) 5. juni 2017 kl. 17:43 (CEST)
Nytta til ein wiktionary kjem ikkje frå aktivitetsnivået (ikkje at no.wiktionary er so alt for aktiv heller), men frå innhaldet. Samanlikna med wikipediaer tek det i snitt mykje lengre tid før innhaldet på ein wiktionary vert gamalt - språk endrar seg ikkje so snøgt, og om ei tyding av eit ord har gått ut or bruk (noko som elles er ein gradvis og potensielt humpete prosess) er ho framleis relevant, ho lyt berre merkjast på høveleg vis. Det er litt tynt med innhald her òg, men det finst.
Det finst visse nisjar der ein nynorsk wiktionary kan vera meir nyttig enn ein wiktionary på både bokmål og nynorsk. Eit døme er at ein nynorsk wiktionary kan handsama bokmål som eit framandspråk, slik som her: avgjørelse, adferd, fortsettelse, helhet og lønnsomhet. Dette gjer at ein brukar som kjenner til eit bokmålsord mykje lettare kan finna tilsvarande nynorske ord. Det same gjeld faktiske framandspråk: kva er eit visst engelsk, tysk eller spansk ord på nynorsk? Om ein lyt gå gjennom bokmål, risikerer ein at ein endar opp med eit ord som ikkje er den beste omsetjinga; og dette er det garantert at ein slepp på ein nynorsk wiktionary.
Det er klart at den vesle mengda med innhald tell negativt, men dette kan samstundes i nokon mon kompenserast for ved korleis søkjefunksjonen verkar; t.d. ved at ein får opp resultat frå no.wiktionary dersom ein ikkje får treff på søket lokalt, eller at ein kan klikka på ei lenkje som gjer det same søket på no.wiktionary. --Njardarlogar (ordskifte) 6. juni 2017 kl. 15:55 (CEST)

Status 2009Endra

Kva skjer med nn wiktionary no? Eg vil gjerne sjaa at den veks seg stoerre enn 100 artiklar.. Er det bidragsytarar att her no naar vi skriv 2009 ? Nynorsk vil etter mi meining drukne vekk i ei samansmelta ordbok med bokmaal.

Det er framleis særs lite arbeid som vert gjort på nynorsk Wiktionary «nn:wikt», sjølv om det ser ut som han no har våkna litt til live med det arbeidet du gjer her. nn:wikt kjem til å fortsette å eksistere; det er ikkje nokon konsensus om at han skal verte sletta, sjølv om dette har blitt diskutert på Samfunnshuset på nn:wikt nyleg. Per i dag er status at nn:wikt, er skreven på nynorsk, medan norsk Wiktionary «no:wikt» godtek begge målformer. Ettersom no:wikt godtek oppføringar på båe målformer, ser ikkje me som er aktive der poenget med å oppretthalde ein eigen, separat nynorsk Wiktionary. Me tykkjer òg at nynorsk vil verte meir synleg i ei fellesnorsk ordbok som no:wikt er, ettersom eit oppslag på eit bokmålsord også viser dei nynorske utgavene av ordet, slik som f.eks. på sida no:knuslete. (Kanskje ikkje det beste eksempelet, men det var det første som kom opp ved hjelp av «tilfeldig side».)
Viss du ønskjer å fortsette å vere aktiv på nn:wikt, har du sjølvsagt lov til det, og eg ønskjer deg lykke til med det arbeidet du gjer her. Men, du skal vite at du er velkommen til oss på no:wikt, og at du der vil ha same anledning til å bidra, på nynorsk, som du har her. V85 12. april 2009 kl. 18:52 (CEST)
Ville berre leggja til at nn wikt vel aldri har hatt bidragsytarar anna ein heilt i starten. Eg heller òg mot at no wikt kan henda er det beste alternativet. Ingenting kjemer til å henda med nn wikt slik som stoda er no; korkje av det gode eller vonde slaget. --Harald Khan Ճ 18. april 2009 kl. 14:20 (CEST)
Eg tenkte berre eg skulle leggja til at viss du har behov for hjelp, så er det berre å spørja, så skal eg forsøka å hjelpa så godt eg kan. Eg har vært aktiv som synsar på båe laotisk of fransk wiktionary. ;-) V85 23. april 2009 kl. 14:07 (CEST)

2011 og framoverEndra

Trass i dystre spådomar negativ omtale over, er det lite truleg at Nynorsk Wiktionary nokon gong vil verta lagd på is. Det siste året er det vorte gjort ei rad betringar på vevsida (mange nye malar, hjelpesider osb.), so infrastrukturen her på nn-wikt byrjar å likna på noko. Sidetalet er nett no dessutan oppe på over 2000, til skilnad frå kring 100 då innleggi over vart lagde inn. --Njardarlogar (ordskifte) 29. desember 2010 kl. 22:06 (CET)

Sitelinks are enabled on Wikidata for Wiktionary pages (outside main namespace)Endra

Hello,

I’m sorry to write this message in English. Please help us translating the full message here!

Short version: Since yesterday, we are able to store the interwiki links of all the Wiktionaries namespaces (except main, citations, user and talk) in Wikidata. This will not break your Wiktionary, but if you want to use all the features, you will have to remove your sitelinks from wikitext and connect your pages to Wikidata.

Important: even if it is technically possible, you should not link Wiktionary main namespace pages from Wikidata. The interwiki links for them are already provided by Cognate.

Long version available and translatable here.

If you encounter any problem or find a bug, feel free to ping me.

Thanks, MediaWiki message delivery (diskusjon) 21. juni 2017 kl. 10:28 (CEST)

Enabling Page PreviewsEndra

CKoerner (WMF) 6. juli 2017 kl. 17:03 (CEST)

OmsetjingarEndra

När man lägger till översättningar (omsetjingar, se t.ex. haust och stor), så fungerar det inte att ange språket "en", för man får ett felmeddelande om att detta inte är ett främmande språk; koden tror tydligen att den kör på en.wiktionary. Det går inte heller att ange språken "be" (kviterussisk) och "uk" (ukrainsk), för det saknas någon transkriberingsfunktion, dock fungerar "ru" (russisk). --LA2 (diskusjon) 26. juli 2017 kl. 04:45 (CEST)

Arbeidet med innføra omsetjingsfunksjonen frå en byrja i byrjinga av denne månaden so det kan nok enno finnast ein del feil der. Det med translitterasjonen er litt dumt; det burde kanskje endrast slik at det ikkje gav feilmelding når translitterasjonsmodulen ikkje finst, men det er jo òg greitt med ei påminning om dette.
Feila nemnde over skal no vera fiksa. --Njardarlogar (ordskifte) 26. juli 2017 kl. 10:03 (CEST)
Ja, det fungerar. Tack! --LA2 (diskusjon) 26. juli 2017 kl. 11:35 (CEST)

Jag tror att no.wiktionary vill ha din hjälp med införandet av samma system. Se sv:Wiktionary:Bybrunnen#Spørsmål om hjelp – oversettelser. --LA2 (diskusjon) 26. juli 2017 kl. 11:41 (CEST)

Ser ut til at dei har noko på gang. --Njardarlogar (ordskifte) 26. juli 2017 kl. 21:57 (CEST)

Accessible editing buttonsEndra

--Whatamidoing (WMF) (talk) 27. juli 2017 kl. 18:56 (CEST)

Columns for referencesEndra

1. september 2017 kl. 20:23 (CEST)

New print to pdf feature for mobile web readersEndra

CKoerner (WMF) (talk) 20. november 2017 kl. 23:07 (CET)

Heads-up about a technical change affecting this wikiEndra

Hei. Hjelp til med å setja om til ditt språk. Takk!

 
This is a heads-up about a technical change affecting this wiki. You do not need to do anything.

In July 2017, the Wikimedia Foundation announced the intention to replace Tidy with RemexHTML across the Wikimedia cluster by July 2018. In order to make this switch, a number of broken wikitext patterns were identified that required fixing on wikis, highlighted via the high priority categories in the Linter extension.

While still planning to finish turning off Tidy in July 2018, doing early switches of wikis from Tidy to Remex will let us identify any lingering issues that are not already caught by the linter categories and our QA testing. We are encouraging big wikis that have worked hard to switch sooner, for example.

Since your wiki has zero high-priority errors, we think that it is ready to switch from Tidy to Remex. To be clear, if we notice problems (or if the wiki requests it), we will revert the change, after identifying the source of the problem. If you notice any incorrect rendering, you can use ?action=parsermigration-edit to identify if the switch from Tidy actually caused it.

We are suggesting 5 December 2017 as the possible date for the switch to happen, so there would still be plenty of time to fix any issues before the holidays start. We look forward to hearing any concerns you would have with this plan, and about how we can help make this transition as smooth as possible: if you have any comments, please remember to ping me personally to make sure I notice and address them, otherwise we will assume this message is acknowledged and the deadline works for your community.

Best, mw:User:Elitre (WMF) 28. november 2017 kl. 11:35 (CET)

PS: Apologies if you are seeing this message on a page that is not the best location for it: I have looked for the appropriate target pages (for example, on Meta), but may have found none. Please, by all means, move the message where you see fit, but most importantly, fix the various distribution lists by adding the correct page there, to avoid that this happens again in the future. I appreciate your understanding, and am available for further information and explanations.

Tell us what you think about the automatic links for WiktionaryEndra

AdvancedSearchEndra

Birgit Müller (WMDE) 7. mai 2018 kl. 16:53 (CEST)

Lexicographical data is now available on WikidataEndra

Update on page issues on mobile webEndra

CKoerner (WMF) (talk) 12. juni 2018 kl. 22:58 (CEST)

Global preferences are availableEndra

10. juli 2018 kl. 21:19 (CEST)

New user group for editing sitewide CSS / JSEndra

Wiktionary Cognate DashboardEndra

Editing of sitewide CSS/JS is only possible for interface administrators from nowEndra

(Hjelp til med å setja om til ditt språk)

Hi all,

as announced previously, permission handling for CSS/JS pages has changed: only members of the interface-admin (Grensesnittadministratorar) group, and a few highly privileged global groups such as stewards, can edit CSS/JS pages that they do not own (that is, any page ending with .css or .js that is either in the MediaWiki: namespace or is another user's user subpage). This is done to improve the security of readers and editors of Wikimedia projects. More information is available at Creation of separate user group for editing sitewide CSS/JS. If you encounter any unexpected problems, please contact me or file a bug.

Thanks!
Tgr (talk) 27. august 2018 kl. 14:40 (CEST) (via global message delivery)

Read-only mode for up to an hour on 12 September and 10 OctoberEndra

6. september 2018 kl. 15:33 (CEST)

The Community Wishlist SurveyEndra

30. oktober 2018 kl. 12:06 (CET)

Change coming to how certain templates will appear on the mobile webEndra

CKoerner (WMF) (talk) 13. november 2018 kl. 20:35 (CET)

Community Wishlist Survey voteEndra

22. november 2018 kl. 19:13 (CET)

Advanced SearchEndra

Johanna Strodt (WMDE) (talk) 26. november 2018 kl. 12:03 (CET)

New Wikimedia password policy and requirementsEndra

CKoerner (WMF) (talk) 6. desember 2018 kl. 21:03 (CET)

Selection of the Tremendous Wiktionary User Group representative to the Wikimedia Summit 2019Endra

Dear all,

Sorry for posting this message in English and last minute notification. The Tremendous Wiktionary User Group could send one representative to the Wikimedia Summit 2019 (formerly "Wikimedia Conference"). The Wikimedia Summit is an yearly conference of all organizations affiliated to the Wikimedia Movement (including our Tremendous Wiktionary User Group). It is a great place to talk about Wiktionary needs to the chapters and other user groups that compose the Wikimedia movement.

For context, there is a short report on what happened last year. The deadline is very close to 24 hrs. The last date for registration is 17 December 2018. As a last minute effort, there is a page on meta to decide who will be the representative of the user group to the Wikimedia Summit created.

Please feel free to ask any question on the wiktionary-l mailing list or on the talk page.

For the Tremendous Wiktionary User Group, -- Balajijagadesh 16. desember 2018 kl. 06:56 (CET)

Invitation from Wiki Loves Love 2019Endra

Hjelp til med å setja om til ditt språk

Love is an important subject for humanity and it is expressed in different cultures and regions in different ways across the world through different gestures, ceremonies, festivals and to document expression of this rich and beautiful emotion, we need your help so we can share and spread the depth of cultures that each region has, the best of how people of that region, celebrate love.

Wiki Loves Love (WLL) is an international photography competition of Wikimedia Commons with the subject love testimonials happening in the month of February.

The primary goal of the competition is to document love testimonials through human cultural diversity such as monuments, ceremonies, snapshot of tender gesture, and miscellaneous objects used as symbol of love; to illustrate articles in the worldwide free encyclopedia Wikipedia, and other Wikimedia Foundation (WMF) projects.

The theme of 2019 iteration is Celebrations, Festivals, Ceremonies and rituals of love.

Sign up your affiliate or individually at Participants page.

To know more about the contest, check out our Commons Page and FAQs

There are several prizes to grab. Hope to see you spreading love this February with Wiki Loves Love!

Kind regards,

Wiki Loves Love Team

Imagine... the sum of all love!

--MediaWiki message delivery (diskusjon) 27. desember 2018 kl. 11:13 (CET)

FileExporter beta featureEndra

Johanna Strodt (WMDE) 14. januar 2019 kl. 10:41 (CET)

No editing for 30 minutes on 17 JanuaryEndra

You will not be able to edit the wikis for up to 30 minutes on 17 January 07:00 UTC. This is because of a database problem that has to be fixed immediately. You can still read the wikis. Some wikis are not affected. They don't get this message. You can see which wikis are not affected on this page. Most wikis are affected. The time you can not edit might be shorter than 30 minutes. /Johan (WMF)

16. januar 2019 kl. 19:52 (CET)

Talk to us about talkingEndra

Trizek (WMF) 21. februar 2019 kl. 16:01 (CET)

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 AprilEndra

8. april 2019 kl. 12:56 (CEST)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback requestEndra

Hjelp til med å setja om til ditt språk

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. Takk! Quiddity (WMF) (talk) 12. april 2019 kl. 19:35 (CEST)

Update on the consultation about office actionsEndra

Hello all,

Last month, the Wikimedia Foundation's Trust & Safety team announced a future consultation about partial and/or temporary office actions. We want to let you know that the draft version of this consultation has now been posted on Meta.

This is a draft. It is not intended to be the consultation itself, which will be posted on Meta likely in early September. Please do not treat this draft as a consultation. Instead, we ask your assistance in forming the final language for the consultation.

For that end, we would like your input over the next couple of weeks about what questions the consultation should ask about partial and temporary Foundation office action bans and how it should be formatted. Please post it on the draft talk page. Our goal is to provide space for the community to discuss all the aspects of these office actions that need to be discussed, and we want to ensure with your feedback that the consultation is presented in the best way to encourage frank and constructive conversation.

Please visit the consultation draft on Meta-wiki and leave your comments on the draft’s talk page about what the consultation should look like and what questions it should ask.

Thank you for your input! -- The Trust & Safety team 16. august 2019 kl. 10:03 (CEST)

New tools and IP maskingEndra

21. august 2019 kl. 16:19 (CEST)

The consultation on partial and temporary Foundation bans just startedEndra

-- Kbrown (WMF) 30. september 2019 kl. 19:14 (CEST)

Feedback wanted on Desktop Improvements projectEndra

16. oktober 2019 kl. 09:15 (CEST)

Community Wishlist 2020Endra

IFried (WMF) 4. november 2019 kl. 20:30 (CET)

Wiki Loves FolkloreEndra

Hello Folks,

Wiki Loves Love is back again in 2020 iteration as Wiki Loves Folklore from 1 February, 2020 - 29 February, 2020. Join us to celebrate the local cultural heritage of your region with the theme of folklore in the international photography contest at Wikimedia Commons. Images, videos and audios representing different forms of folk cultures and new forms of heritage that haven’t otherwise been documented so far are welcome submissions in Wiki Loves Folklore. Learn more about the contest at Meta-Wiki and Commons.

Kind regards,
Wiki Loves Folklore International Team
— Tulsi Bhagat (contribs | talk)
sent using MediaWiki message delivery (diskusjon) 18. januar 2020 kl. 07:15 (CET)

Movement Learning and Leadership Development ProjectEndra

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 22. januar 2020 kl. 20:01 (CET)

Additional interface for edit conflicts on talk pagesEndra

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) 26. februar 2020 kl. 15:15 (CET)

Feedback on movement namesEndra

Hei. Apologies if you are not reading this message in your native language. Hjelp til med å setja om til ditt språk if necessary. Takk!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 2. juli 2020 kl. 21:39 (CEST)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract WikipediaEndra

Sent by m:User:Elitre (WMF) 9. juli 2020 kl. 22:13 (CEST) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all WikisEndra

Max Klemm (WMDE) 6. august 2020 kl. 11:14 (CEST)

Important: maintenance operation on September 1stEndra

Trizek (WMF) (talk) 26. august 2020 kl. 15:49 (CEST)

Invitation to participate in the conversationEndra

Wiktionary sitelinks dashboard: URL updateEndra

Hello all, and sorry for writing in English. Feel free to translate this message below.

The Wiktionary Cognate Dashboard presents interesting data about the extension powering your sitelinks. I just wanted to let you know that the URL of this tool changed: it is now accessible at https://wiktionary-analytics.wmcloud.org/Wiktionary_CognateDashboard/ . The former URLs, https://wmdeanalytics.wmflabs.org/Wiktionary_CognateDashboard/ and https://wdcm.wmflabs.org/Wiktionary_CognateDashboard/ , will be disabled on September 25th. Don't forget to update your documentation pages accordingly.

If you have questions about the tool or the URL switch, feel free to ping me. Cheers, Lea Lacroix (WMDE) 14. september 2020 kl. 13:46 (CEST)

Wiki of functions naming contestEndra

29. september 2020 kl. 23:16 (CEST)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubricEndra

Hei. Apologies if you are not reading this message in your native language. Hjelp til med å setja om til ditt språk.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

Takk! Qgil-WMF (talk) 7. oktober 2020 kl. 19:11 (CEST)

Important: maintenance operation on October 27Endra

-- Trizek (WMF) (talk) 21. oktober 2020 kl. 19:12 (CEST)

Wiki of functions naming contest - Round 2Endra

5. november 2020 kl. 23:11 (CET)

Community Wishlist Survey 2021Endra

SGrabarczuk (WMF)

20. november 2020 kl. 19:11 (CET)

Global bot policy proposal: invitation to a Meta discussionEndra

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and WatchlistEndra

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11thEndra

Community Wishlist Survey 2021Endra

SGrabarczuk (WMF)

11. desember 2020 kl. 16:58 (CET)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual EventEndra

Hei. Apologies if you are not reading this message in your native language. Hjelp til med å setja om til ditt språk. Takk!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 27. januar 2021 kl. 16:16 (CET)

Project Grant Open CallEndra

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrantsMal:atwikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (diskusjon) 28. januar 2021 kl. 09:01 (CET)

Wiki Loves Folklore 2021 is back!Endra

Hjelp til med å setja om til ditt språk

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (diskusjon) 6. februar 2021 kl. 14:25 (CET)

Proposal: Set two-letter project shortcuts as alias to project namespace globallyEndra

Hjelp til med å setja om til ditt språk

Hello everyone,

I apologize for posting in English. I would like to inform everyone that I created a new global request for comment (GRFC) at Meta Wiki, which may affect your project: m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

In this GRFC, I propose that two-project shortcuts for project names will become a default alias for the project namespace. For instance, on all Wikipedias, WP will be an alias to the Wikipedia: namespace (and similar for other projects). Full list is available in the GRFC.

This is already the case for Wikivoyages, and many individual projects asked for this alias to be implemented. I believe this makes it easier to access the materials in the project namespace, as well as creating shortcuts like WP:NPOV, as well as helps new projects to use this feature, without having to figure out how to request site configuration changes first.

As far as I can see, Wiktionary currently does not have such an alias set. This means that such an alias will be set for you, if the GRFC is accepted by the global community.

I would like to ask all community members to participate in the request for comment at Meta-Wiki, see m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

Please feel free to ask me if you have any questions about this proposal.

Best regards,
--Martin Urbanec (talk) 18. februar 2021 kl. 15:12 (CET)

Wikifunctions logo contestEndra

2. mars 2021 kl. 02:52 (CET)

Universal Code of Conduct – 2021 consultationsEndra

Universal Code of Conduct Phase 2Endra

Hjelp til med å setja om til ditt språk

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a universal baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement and all its projects. The project is currently in Phase 2, outlining clear enforcement pathways. You can read more about the whole project on its project page.

Drafting Committee: Call for applicationsEndra

The Wikimedia Foundation is recruiting volunteers to join a committee to draft how to make the code enforceable. Volunteers on the committee will commit between 2 and 6 hours per week from late April through July and again in October and November. It is important that the committee be diverse and inclusive, and have a range of experiences, including both experienced users and newcomers, and those who have received or responded to, as well as those who have been falsely accused of harassment.

To apply and learn more about the process, see Universal Code of Conduct/Drafting committee.

2021 community consultations: Notice and call for volunteers / translatorsEndra

From 5 April – 5 May 2021 there will be conversations on many Wikimedia projects about how to enforce the UCoC. We are looking for volunteers to translate key material, as well as to help host consultations on their own languages or projects using suggested key questions. If you are interested in volunteering for either of these roles, please contact us in whatever language you are most comfortable.

To learn more about this work and other conversations taking place, see Universal Code of Conduct/2021 consultations.

-- Xeno (WMF) (talk) 6. april 2021 kl. 00:26 (CEST)

Global bot policy changesEndra

Line numbering coming soon to all wikisEndra

-- Johanna Strodt (WMDE) 12. april 2021 kl. 17:09 (CEST)

Suggested ValuesEndra

Timur Vorkul (WMDE) 22. april 2021 kl. 16:08 (CEST)

Universal Code of Conduct News – Issue 1Endra

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

  • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
  • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
  • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
  • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
  • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (diskusjon) 12. juni 2021 kl. 01:06 (CEST)

Wikimania 2021: Individual Program SubmissionsEndra

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (diskusjon) 16. juni 2021 kl. 06:19 (CEST)

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

Editing news 2021 #2Endra

24. juni 2021 kl. 16:15 (CEST)

Server switchEndra

SGrabarczuk (WMF) 27. juni 2021 kl. 03:19 (CEST)