abkhasisk

NynorskEndra

 
Wikipedia har ein artikkel om:
Wikipedia

EigenskapsordEndra

abkhasisk (ubunde eintal abkhasisk, bunde eintal og fleirtal abkhasiske, komparativ meir abkhasisk, superlativ mest abkhasisk)

  1. som har med Abkhasia og abkhasarar å gjera

Nærskylde ordEndra

NamnordEndra

abkhasisk m (bunde eintal abkhasisken, uteljande)

  1. nordvestkaukasisk tungemål som i hovudsak vert tala i Abkhasia